Energimærkning Erhverv2018-12-07T00:25:46+00:00

Energimærkning for erhverv

Når du skal sælge, udleje eller overdrage bygninger og boliger, er et gyldigt energimærke et lovkrav. Energimærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug – samt eventuelle muligheder for at spare på energien.

Et energimærke giver dine fremtidige ejere eller lejere et overblik over boligens energimæssige tilstand samt over udgifter til energiforbruget – varme, el, belysning med mere.

DEBR er godkendt til erhverv og store ejendomme
Det er generelt en ret kompleks opgave at energimærke store bygninger, hvad enten det er erhvervsejendomme eller boliger på over 500 m². For at få energimærket store bygninger kræver det en energikonsulent, der er særligt godkendt til at energimærke store ejendomme og opfylder en række kompetencekrav.

DEBR er godkendt til at udarbejde energimærke til erhvervsejendomme og store boliger.

Energimærkning er en god investering
Det er vores erfaring, at udgiften til en energimærkning af din bygning i langt de fleste tilfælde meget hurtigt tjenes hjem.

Energimærkningen giver dig nemlig konkrete forslag til energioptimering samt et overslag over, hvad de koster at gennemføre. Sidst, men ikke mindst, udregner vi hvor stor en besparelse, du kan opnå på el- og varmeregningen.

Krav til energimærkning
For erhvervsejendomme eller store boliger gælder disse regler:

  • Nye bygninger på 60 m² eller mere skal energimærkes før de tages i brug.
  • Når en ejendom sælges, skal sælger fremlægge en gyldig energimærkning.
  • En gyldig energimærkning skal medgives, når en ejendom udlejes, og når der sker overdragelse af en andel eller anpart i ejendommen.
  • For bygninger over 1.000 m² skal der altid foreligge en energimærkning, også selvom ejendommen ikke skifter ejer.

Energimærkning af nybyggeri
Man energimærker nybyggeri for at tjekke, om bygningens udførelse overholder energirammeberegningen, der er udført inden byggeriet. Desuden skal energimærket kontrollere, om bygningen opfylder de gældende energimæssige regler i bygningsreglementet.

Der udarbejdes derfor ikke besparelsesforslag ved denne type energimærkning. Hvis bygningen kan godkendes i energimærket, kan det danne grundlag for kommunens udstedelse af ibrugtagningstilladelsen.

Energimærkets gyldighedsperiode
Et energimærke er gyldigt i 10 år. Hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med tilbagebetalingstid på under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, nedsættes gyldigheden til syv år. Gyldighedsperioden kendes derfor ikke, inden energimærkningen er udarbejdet, men den er altid minimum syv år.

Udførelsen af energimærkningen
Energimærkning af erhvervejendomme eller store boliger på over 500 m² kan kun udføres af en energikonsulent, der er godkendt hertil.

Energimærkningen foregår ved, at energikonsulenten besigtiger bygningen og registrerer de tekniske installationer, belysningen samt klimaskærmens isoleringsværdier og arealer. Skjulte bygningsdele, som f.eks. isolering af terrændæk, kan evt. findes i tegningsmateriale eller skønnes ud fra gældende bygningsskikke på opførelses- eller renoveringstidspunktet.

Bygningsejeren kan ved at udlevere tegninger, forbrugsoplysninger, hulmursattest og andet bygningsmæssigt relevant materiale, bidrage til, at energimærket bliver så retvisende som muligt. Ved energimærkning af nybyggeri er det et krav, at der udleveres en opdateret energirammeberegning som XML-fil, byggetilladelsen, energidata for vinduer, varme og ventilationsanlæg m.m.

Kontakt DEBR i dag for mere information om vores professionelle energimærkning til erhverv!