Energimærkning private2018-12-07T00:26:49+00:00

Energimærkning til private

Hos DEBR udfører vi energimærkning af private boliger – både af nybyggeri og eksisterende boliger. Vores energimærkning har to primære formål:

 1. Energimærkningen synliggør boligens energiforbrug. Den kan fungere som en varedeklaration, hvis en bolig skal sælges eller udlejes.
 2. Energimærkningen giver dig et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre.


Energimærkning er en god investering for både ejer og køber

Det er vores erfaring, at udgiften til en energimærkning af boligen i langt de fleste tilfælde meget hurtigt tjenes hjem.

Energimærkningen giver dig konkrete forslag til energioptimering af din bolig samt et overslag over, hvad de koster at gennemføre. Sidst, men ikke mindst, udregner vi hvor stor en besparelse, du kan opnå på el- og varmeregningen.

Er du potentiel huskøber, giver energimærkningen dig mulighed for at vurdere boligens energimæssige tilstand, før du evt. laver en købsaftale.


Pris og udbytte af energimærkningen

Vores pris for en energimærkning af din bolig er 5.000 kroner inkl. moms.

Prisen gælder boliger på under 300 m2. Energimærket gælder i 7-10 år (afhængig af, hvornår det er gennemført).

Energimærkningen indeholder:

 • En udførlig rapport af husets energimæssige tilstand
 • En beregning af, hvad en gennemsnitsfamilies forbrug vil være i forhold til husets størrelse
 • En energiplan med forslag til eventuelle energibesparelser/forbedringer
 • En oversigt over forventede besparelser ved gennemførelse


Energimærket er lovpligtigt

Det er lovpligtigt at energimærke alle enfamiliehuse, rækkehuse og flerfamiliehuse under 500 m2 ved salg eller udlejning. Kravet om mærkning gælder også for stuehuse til landbrugsbygninger, offentlige bygninger samt bygninger til handel og service.

Der er dog enkelte undtagelser uanset registrering i BBR, hvor der ikke skal laves energimærkning:

 • Sommerhuse (dog skal nyopførte sommerhuse mærkes ved ibrugtagning)
 • Bygninger, der købes med henblik på nedrivning
 • Fritliggende beboelser, der er mindre end 60 m2
 • Bygninger, der er fredede
 • Bygninger, hvor der ikke kan udarbejdes en retvisende energiberegning pga. væsentlige mangler i varmeanlæg eller klimaskærm


Nybyggeri skal energimærkes

Alle nybyggede huse skal energimærkes ved ibrugtagning.

I forbindelse med byggetilladelsen skal der ved nybyggeri udarbejdes en energirammeberegning, som skal vedlægges ansøgning om byggetilladelse.


Energimærkning og gyldighed

Et energimærke for en helårsbolig gælder i 10 år. Hvis minimum 5 % af energiforbruget kan spares igennem energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på under 10 år, er gyldigheden kun 7 år.

Energimærkeskalaen går fra A til G og svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter bl.a. hårde hvidevarer.


Hvordan foregår en energimærkning?

Når du får besøg af en af vores energikonsulenter, udfylder I først et spørgeskema i fællesskab.

Energikonsulenten vil bl.a. gerne have oplyst om, der er blevet hulmursisoleret i din ejertid, eller om der er foretaget væsentlige om- og tilbygninger, der inkluderer ekstra isolering. Vi vil endvidere gerne se eventuelle tegninger- og hulmursattester over ejendommen.

Vores energikonsulent gennemgår din ejendoms forskellige bygningsdele samt kvaliteten af isoleringen for eksempelvis ydervægge, vinduer, døre, lofter, gulve og varmeanlæg. Bygningen måles op, og på det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner med videre.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængig af både vejret og de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuld af teenagere, som bruger store mængder vand.

Energimærket fortæller dig altså om bygningens kvalitet og ikke om måden, den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. Energimærkningen bliver udarbejdet efter konsulentens besøg på baggrund af det indsamlede materiale, og du får derefter tilsendt en færdig rapport.

Vi er klar til at hjælpe dig til nye energibesparelser – eller sikre dig mod ubehagelige overraskelser.

Kontakt os helt uforpligtende for mere information eller for at lave en aftale.